Memon and banana shopkeeper

Memon: Yeh kaila(banana) kaisay diya?
Shopkeeper: 1Rs.
Memon: 60 Paisa ka deta hai?
S.K: 60 paise mein to sirf chilka milega.
Memon:Ley 40 paisay, chilka rakh aur kela day de :p