Shuvecha rasi rasi ... eid mubarak

Shuvecha rasi rasi,
goru na khashi

Tikka na jhal fry,
NTV na Channel i

Relax na busy,
Djuce na easy

Shari na shart
Wishing from heart...

EID MUBARAK!!!!!!