7 aur 7 kitne hon ge?

Teacher: agar 1 aur 1 2 hote hain
aur 2 aur 2 4 hote hain
aur 3 aur 3 6 hote hain
phir 7 aur 7 kitne hon ge?

Student: sir,
asaan wale ap ne khud hal kar liye
aur mushkil wala mere liye chor diya:p