if sumone calls u crazy

if sumone calls u crazy,dont mind,
if sumone calls u duffer,relax,
if sumone calls u stupid be cool,
but if sumone calls u "cute"
.
.
.
.
lagana thappar os pagal ke monh pe,
mazak ki b koi hud hoti hai