When u mix rice in milk u call it kheer.

When u mix rice in milk u call it kheer.
When u mix vinegar in milk u call it paneer..
When u mix a sweet person like me in ur life ..
U call it takdeer. Miss you...