Apni hath ki lakeron ko mat dekho

Kitno ki taqdeer badalni hai tumhein
Kitno ko rasto pey lana hai tumhein

Apni hath ki lakeron ko mat dekho
In lakeron say agay jana hai tumehin