1 day u'll B srprisd 2 c ME beside U.

1 day u'll B srprisd 2 c ME beside U.
U & ME laughing,
U & ME crying,
U & ME dreaming,
U & ME holding on,
U & ME...
just U & ME sitting in a MENTAL HOSPITAL & ME CHECKING U.