Sharabi ilzam sharab ko deta hai,

Sharabi ilzam sharab ko deta hai,
aashiq ilzam shabab ko deta hai.
Koi nahi karta qabul apni bhul,
kanta bhi ilzam gulab ko deta hai