Sitam sahay aur mohabbat bhi karay

kahan talaash karo gay, tum mujh jaisa shakhs
jo tumharay sitam bhi sahay aur tum se mohabbat bhi karay