U luk sweet when u read my message

U look sweet when u read my message.
U look sweeter when u read my message & smile.
U look sweetest when u read my message, smile & reply.
So, try to look sweetest.