To live a life i need heartbeat

To live a life i need heartbeat,
2 have heartbeat i need a heart,
2 have heart i need happiness,
to have happiness i need a friend,
and 4 a friend i need U ALWAYS