Kor da IMDAD da Zargi wran prot de.

Ta da khaist pa Tajmahal ke ose,
Sta lewane pa byaban prot de.
Khudaya da sta pa de wadana dunya
Kor da IMDAD da Zargi wran prot de.