Promise me we R true friends

Promise me we R true friends:
I'm lamp, U'r light.
I'm coke, U'r Sprite.
I'm (sawan)rain, U'r badal.
I'm normal, U'r pagal.