PROFESSOR: Akal badi ki bhais?

PROFESSOR: Akal badi ki bhais?
MUNNA BHAI: Bole toh pehlay date of birth bata mamu.