NABI KAREEM S.A.W ne farmaya

NABI KAREEM S.A.W ne farmaya:
"libas ki sadgi iman ki alamaton
main se aik alamat hai."

ABU DAUD
(Allah us shakhs ko abad rakhta hai
jo hadis sun k dosre ko phnchaye!)