D‚¡l ka sab se bara connection

D‚¡l ka sab se bara connection
kiss k sath hota hai?
?
?
?
Apko to pata
hona chahiye
?
?
?
Poket sayyyyy